Organisation

 

Målgrupp
På Solfjäderns specialförskola tar vi emot barn mellan 1 och 6 år. Barnen på förskolan har olika grad av funktionsnedsättningar där många av barnen har flera funktionsnedsättningar som rörelsehinder, epilepsi, autism, utvecklingstörning, syn- och hörselnedsättning.

Arbetssätt
Vi utgår från förskolans läroplan i vårt arbete med barnen. På förskolan har vi en helhetssyn på barnet där lek, träning, kommunikation och samspel utvecklar barnen och främjar dess behov. Verksamheten är pedagogiskt planerad utifrån förskolans läroplan och inriktad på varje barns individuella behov. Tillsammans med barnen utforskar vi miljön runt omkring oss och reflekterar över det vi ser.

Aktiviteter
Enligt den reviderade läroplanen för förskolan ska utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra grunden för förskolans verksamhet. Vår verksamhet utgår från barnens erfarenheter, intressen behov och åsikter. Vi utforskar och reflekterar tillsammans med barnen. Vi har på förskolan en inbjudande miljö och utforskande miljö utifrån barnen intresse och behov. Leken genomsyrar verksamheten på förskolan.

”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning” (Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, reviderad 2010). På förskolan har vi flera olika aktiviteter som vi gör varje vecka tillsammans med barnen utifrån motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning. Vi åker och badar tillsammans med barnen och vi har rullstolsdans, rytmik, musik och motorikpass. Dessutom samarbetar vi med sjukgymnast från habiliteringen, där vi formar enskilda gymnastikpass för varje barn.

”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse kring naturkunskap” (Lpfö 98, reviderad 2010). Varje vecka går vi ut i naturen och tillsammans med barnen utforskar vi och är med reflekterande i det vi ser och upptäcker.

”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap” (Lpfö 98, reviderad 2010). På förskolan har vi en stimulerande och inbjudande miljö för barnen, för att ge barnen förutsättningar till att själva vilja utforska och leka. Dessutom har varje barn individuella lekpass utifrån deras eget behov. Läroplanen lyfter fram förskolan skall sträva efter att barnet utvecklar sin förståelse för rum, form, mängder antal och tid. Detta är någonting som vi arbetar med både individuellt och i grupp, både planerat och utefter barnens nyfikenhet och intresse.

Samlingen är en stund på dagen då vi samlas och sjunger tillsammans utefter barnens förmåga och behov. Samlingen är ett tillfälle för barnen att känna att de är en grupp. Men också lära sig att vänta på sin tur och lyssna på andra.

samlingsbild-

IT
På förskolan använder vi oss av bl.a. datorpekskärmar, Ipads och smartboards som hjälpmedel och pedagogiskt material för barnen. Variationen av program och spel är stor och med olika hjälpmedel, kan barnen själva trycka och peka.

Personal
Förskolan har en hög personaltäthet. Personalen har en bred pedagogisk kompetens och en stor erfarenhet av att arbeta med barn som har flerfunktionsnedsättningar. Vi har goda kunskaper i AKK, alternativ och kompletterande kommunikation, vilket innefattar bland annat tecken som stöd och olika former av bildkommunikation, såsom PCS bilder och digitala bilder.