Björknässkolan i Nacka kommun

Nyheter

Följ oss på Facebook www.facebook.com/Bjorknasskolan

skola_hallbar_utv

hallbar-utveckling

Microsoft

gleerups-

ScreenHunter_02_May._06_13.40    

RSS Feed - Våra nyheter

Nyheter RSS 2.0 Nyheter RSS 2.0
Nyheter ATOM Nyheter ATOM

Verksamhetsanalys

 

Kommer.

 

Kontakt

Hej

Fakta om skolan


Björknässkolan ligger i Saltsjö-Boo i Nacka Kommun. På huvudskolan finns elever från förskoleklass till årskurs 9. Skolan innehåller även en träningsskola med elever från förskola till gymnasiesår samt en externt placerad resursskola. På skolans samtliga enheter arbetar cirka 200 personal.

Vem svarar på dina frågor?
Du finner svar på många av dina frågor på denna hemsida. Har du ytterligare frågor om F-9:

Leif Högström, rektor
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
070-431 85 10

Anna Ärnbäck, biträdande rektor F-6
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
070-431 85 05

Sara Rydén, biträdande rektor 7-9
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  
070-431 85 04

Om träningskolor och skoldaghem
Ulrika Kjellberg, biträdande rektor Solfjäderns specialsärskola, Björknäs grundsärskola, Björknäs gymnasiesärskola
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  
070-431 85 25

IT-frågor
Lars Ekelöw
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
070-431 85 07


Vision
Björknässkolan har tradition, framtidstro, höga kunskapskrav och en utbildning som är anpassad till individen och ett framtida samhälle. Alla vuxna har en stark tilltro till och höga förväntningar på våra elevers förmåga.

Björknässkolans värdegrund och lokala mål
En bra grund för bästa inlärning är när elever och personal trivs. På Björknässkolan vill vi att alla ska känna sig trygga, respekterade och uppskattade. För att våra elever ska vara väl förberedda inför fortsatta studier vill vi:
 • stå för tydliga normer och värderingar att alla i skolan ska känna ansvar och delaktighet i skolans arbete
 • att alla upplever att de kan påverka skolans mål och innehåll
 • att skolan har öppna dörrar för föräldrar och övriga samhället att skolan uppmuntrar elevernas kreativitet och lär dem ta eget ansvar
 • erbjuda en bra arbetsmiljö ha förväntningar och krav på höga studieresultat
 • att våra elever har mycket god utbildning i kommunikation och informationsteknik
 • att skolan genom kontinuerlig utvärdering ständigt förbättras
 • att alla i skolan trivs och känner lust att lära


Så här arbetar skolan mot målen
Björknässkolan F-9 arbetar idag i sex arbetslag. Tre av arbetslagen finns för åk F-6 och innehåller all personal från skola och fritidsverksamhet. Arbetslagets personal tar därigenom ett helhetsansvar för varje elevs hela skoldag vilket skapar trygghet och kontinuitet för varje barn och dess föräldrar. Tre arbetslag finns för åk 7-9. De består av ca 10 pedagoger som är stommen i ca 100 elevers undervisning. I arbetslagen ingår skolans specialpedagoger. En klasstorlek på 23-25 elever skapar en bra grund för att möta varje elevs individuella behov. Alla arbetslag utvärderar varje läsår sina resultat och nya mål utifrån denna utvärdering sätts inför varje läsår.

Så här arbetar skolan med miljön
Björknässkolan har ”Grön Flagg”. Det innebär att skolan certifierats som miljöskola. Skolan har flera personer anställda för miljö-och rastverksamhet. De tar dagligen hand om sop-och pappershantering, kompostering och miljöarbete både inom- och utomhus tillsammans med elever. På åk F-6 sker även utlåning av lekredskap under rasterna.

Så här arbetar skolan mot mobbning
Ett av Björknässkolans viktigaste mål är att säkerställa varje individs trygghet och trivsel. Vi arbetar mot mobbning enligt modell från stiftelsen Friends. Varje arbetslag har två pedagoger som ansvarar för trygghetsarbetet inom laget, de ingår i trygghetsteamet som leds av biträdande rektor. I varje klass finns två kompisstödjare. Varje vecka träffas de vuxna i trygghetsteamet och varje månad träffas alla kompisstödjare 7-9 för att planera projekt och göra gruppstärkande övningar som de sedan gör i sina klasser.

Så här arbetar skolan med IT
Vi anser att IT är ett mycket bra sätt att individanpassa undervisningen, att kommunicera och hela tiden ha tillgång till uppdaterad information. Läs mer här om hur vi använder IT som ett sätt att hjälpa eleverna att nå sina mål. Länk till skolans e-strategi.

Våra profiler
Vi har många profiler att välja bland inför åk 7. Läs mer om dem här.

 

Om skolan a-ö

 

Arbetslag
Elever och personal är indelade i organisatoriska enheter som kallas arbetslag.

Att hämta och lämna sitt barn
Det är trångt kring skolan på mornarna när många föräldrar ska lämna sina barn. För att skolvägen ska vara säker för de barn som går till skolan samt för barnen på väg från bilen till skolan gäller följande:

Vid Länkvägen – Björknäs skolväg gäller vänstersväng och parkering utefter trottoarkanten. Det är förbjudet att svänga höger enligt trafikskyltarna. Området runt fotobllsplan och asfaltytan norr om skolrestaurangens kök ska vara bilfritt och fredat område för de barn som är på väg mot skolan .

När du fortsätter Björknäs skolväg fram har du på höger sida parkeringsplatsen vid Björknäs IP. Eftersom parkeringsplatsen gränsar till skolans område kan ditt barn lugnt gå härifrån till sitt skolhus.

Bibliotek
Skolans bibliotek finns i A-huset på första våningen. Här kan eleverna låna böcker och sitta och läsa.

Biblioteksråd
Skolan har ett biblioteksråd som träffas regelbundet där både lärare och elever möts.

Busskort
Rätt till busskort har elev som har längre skolväg än:

Årskurs 1-2      2 km

Årskurs 3-6      3 km

Årskurs 7-9      4 km

till närmaste skola i kommunen.

Byte av skola
Om ni ska flytta ska ni så fort som möjligt tala med er mentor/klasslärare. Byter ni skola utanför kommunen måste ni kontakta biträdande rektor.

Bornholmsmodellen
Alla förskoleklasser arbetat med språklekar enligt Bornholmsmodellen.

Cykel och mopedåkning under skoltid
Många av skolans elever cyklar till skolan och några åker moped.

För cykel- och mopedåkning gäller följande: All cykel- och mopedåkning på skolgården är förbjuden 7:30-18:00.

Det innebär att man får leda sin cykel fram till en av de fyra parkeringar för cyklar som finns på skolgården. Man måste låsa sin cykel med ett rejält lås.

Det finns en parkering för mopeder mittemot huset där träslöjdsalarna finns. Mopedhjälmar kan lämnas till förvaring under dagen via expeditionen. Också mopeder måste låsas.

Skolan är mån om att både mopeder och cyklar förvaras så tryggt som möjligt under skoltid. Skolan har ingen möjlighet att ersätta vid stöld.

Datorer
Alla elever i årskurs 1-9 har egna bärbara datorer. Dessa arbetar de med under lektionerna och kan även ta med sig hem över kvällar och helger för att fortsätta sitt skolarbete.

Elevens val F-6
Elevens val genomförs under vissa perioder under läsåret. För F-6 planerar varje arbetslag i samråd med sina elever vad det ska innehålla, t ex tematiskt arbete för hela arbetslaget eller olika kurser som eleverna väljer.

Elevråd
Skolan har två elevråd, ett för åk 2-6 och ett för åk 7-9. I båda elevråden deltar vuxen personal som stöd. Representanter från elevrådet åk 7-9 sitter med i matrådet och samrådet.

Elevskåp
Elever åk 7-9 har skåp för skolmaterial och ytterkläder. Skåpen låses med hänglås, som eleverna skaffar när de börjar åk 7. En reservnyckel kan lämnas till mentor/klassföreståndare.

Elevvårdsteam
Skolan har ett elevvrådsteam, där skolledning, skolhälsovård, skolpsykolog och specialläraer finns representerade. Elevvårdsteamet träffas varannan vecka.

E-mail
Alla elever erhåller en e-postadress. Den webbaserade e-posten finns här.

Expedition
Skolans expeditionen är öppen under hela skoldagen och kan svara på frågor eller hänvisa till rätt person. Ni kan även lämna meddelande till övrig personal. Telefon 08-718 85 00.

Öppentider: 7:30-16:30 (tisdagar till 17:00, fredagar till 16:30 och varannan vecka till 15:00).

Fiket/Fritidsledare år 7-9
I fiket arbetar en fritidsledare som har stor betydelse för raster och elevverksamheten åk 7-9.

Fotografering
Ett företag fotograferar eleverna under september för klasskort och skolkatalog, lokal är Lilla idrottshallen. Tid för respektive klass meddelas av mentor/klassföreståndare.

Fritidshem
Skolan har fem fritidavdelningar. All fritidspersonal arbetar ute i klasserna under skoldagen och på resp. fritidshem på eftermiddagen. För att gå på fritids måste man skriva kontrakt, vilket på skolan handhas av Susanne Gustavsson, tel: 070-431 85 09. Fritids har öppet: 6:30-18:00, vi öppnar och stänger på Vintergatan.

Fritidsklubb
Skolan har en fritidsklubb för åk 4-5. Fritidsklubben leds av Fereydoon Boroon. Fritidsklubben kostar 500:- /månad.

Frånvaroanmälan elev
Frånvaroanmälan görs till respektive avdelning eller via InfoMentor före klockan 9:00.

Försäkringar
Eleverna i kommunens skolor omfattas av en kollektiv olycksfallsförsäkring i Försäkringsbolaget Trygg Hansa. Försäkringstiden är såväl skoltid som fritid dygnet runt. Kommunens olycksfallsförsäkring ersätter bla nödvändiga och skäliga läke- och resekostnader vid olycksfallsskada. Om en olycksfallsskada inträffar är det viktigt att se till att få kvitton på samtliga utlägg och att också be om läkarintyg med uppgift och diagnos, föreskrifter och behandling. Anmäl snarast skadan till Trygg Hansa, föräldrar gör anmälan.

Länk till information om försäkring

Föräldraföreningen
Skolan har en aktiv Föräldraförening som arbetar för att barnen skall ha en så bra skola som möjligt. Ett "stormöte" per åldersgrupp och termin F-2, 3-5 och 6-9 där samtliga föräldrar är välkomna, klassföräldrar kallas. Föräldraföreningen arbetar med olika frågor som t ex mat, mobbning, antidrog, trafik, marknadsföring och information. Ytterligare information om Föräldraföreningen finns här.

Idrottsdagar/Friluftsdagar/Temadagar
Vid några tillfällen per läsår avbryts den ordinarie undervisningen för andra aktiviteter.

Klassföreståndare/Mentorer

 • ansvarar för att upprätthålla en regelbunden kontakt med hemmet vad gäller ansvar för elevernas kunskapsutveckling, sociala utveckling, ordningsfrågor samt närvaro.
 • ansvarar för att ett utvecklingssamtal per termin hålls med förälder och elev angående elevens resultat och utveckling.
 • ska ha minst ett gemensamt föräldramöte per klass och termin.

Klassråd
Klassråd ska bestå av samtliga elever i klassen och klassföreståndaren/mentorn. Klassråd ska finnas för varje klass i grundskolan. Varje klassråd ska utse en representant och en suppleant till elevrådet, från åk 2-9.

Kurator
Skolkurator Helena Eng når ni per telefon 070-431 98 77 eller e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kvarglömda kläder/borttappade saker
Kvarglömda kläder samlas i lokal på Vintergatan. Elever och föräldrar är välkomna att kontakta rast och miljö eller expeditionen för att leta efter det som är glömt. Upphittade saker lämnas till expeditionen där de återfås mot beskrivning, alt. lämnas vidare till lokalen för kvarglömda kläder. Ni kan alltid kontakta Maysan Stenqvist som har hand om kvarglömda saker: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. , 070-561 42 64.

Ledighet
Elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Blankett finns här. Ansökan lämnas till klassföreståndaren/mentorn, som i förekommande fall lämnar den vidare till skolledningen. Den ska lämnas i god tid före önskad ledighet. Samråd med klassföreståndaren/mentorn innan ledighet begärs! Om ledigheten beviljas, övertar föräldrarna ansvaret för elevens studier av motsvarande avsnitt, som undervisningen i skolan omfattar under ledigheten.

Läxor
Läxor och hemuppgifter är en del av skolarbetet och skolans arbetssätt. Det är inte självklart att alla elever får samma läxor, det är vanligt att läxorna individualiseras. Information kring läxor för F-6 ges via veckobrev eller på Infomentor.

Matråd
Skolan har ett matråd som omfattar hela skolan från F-9. I matrådet deltar representanter från personal, elever, husmor, föräldraförening och skolledare. Matrådets uppgift är att utvärdera ,värna om kvalitet, ta vara på synpunkter från de ätande, komma med förslag till förbättringar både när det gäller måltider och miljön i matsalen. Matrådet har möte fyra gånger per termin. Protokoll som skrivs vid varje möte ligger på InfoMentor.

Moderna språk
Till åk 6 väljer eleverna ytterligare ett språk eller förstärkning i svenska/engelska. Språk som erbjuds idag är: Spanska, franska och tyska.

Modersmål
Elev kan ansöka om modersmålsundervisning, ansökan sker via expeditionen. Blankett finns här.

Moped
Se cykel.

Nacka 24
Nacka kommuns skolvalssystem, här gör du skolval och ev. byte av skola, ansöker om fritidshem samt ansökan om modersmål.

Nätverk
Sedan många år finns i Boo ett nätverk som samarbetar kring barn och ungdomar i Boo-området. Nätverkets uppdrag är att ha ungdomar i Boo i fokus, informera varandra, ha kanaler, samverka, ha en plattform för övergripande arbete och samarbeta i övergripande projekt t ex föreläsningar för föräldrar om missbruk m.m.

I nätverket i Boo finns representanter för: Polis, församling, socialarbetare, Boo Folkets Hus, skolledare från skolor med elever i de högre åren, fältassistenter, Björknäs fritidsgård.

Nätverket har möten 3-4 gånger per termin.

Personuppgifter elev
I början av läsåret lämnas en länk/papper till enkäten "Åter skolan" ut till alla elever. Denna länk/papper ska fyllas i så fort som möjligt, så skolan har aktuella kontaktuppgifter för alla elever.

Portfolio
Alla elever F-6 har en Portfolio, där skolarbeten samlas, syftet är att eleven ska få syn på sin utveckling.

Psykolog
Skolpsykolog Kristofer Andersson når ni per telefon 070-430 22 97 eller e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Rast och miljö

Rastverksamhet
May Stenqvist, "Maysan" är anställd som rast- och miljöansvarig för eleverna F-6. Det innebär att hon, i princip, alltid finns ute på skolgården, alla skoldagar mellan klockan 8:30 och 13:30. Maysan ansvarar för skolans utlåningsbodar samt sköter vårt miljöarbete. På rasterna har eleverna möjlighet att låna olika utelekredskap.

Rökförbud
På skolans område råder rökförbud. Om elev påträffas rökande skickas meddelande hem till vårdnadshavare.

Samrådsgrupp
Träffas en gång i månaden på dagtid. Syftet är att ge elever, personal och föräldrar insyn i beslut och möjlighet till påverkan av kommande beslut.

Samrådet består av:

 • Elevrepresanter F-6, 7-9
 • Lärarrepresentant F-6, 7-9
 • Föräldrarepresentanter
 • Fritidsrepresentant
 • Rektor, bitr. rektor
 • Representant, Rast & Miljö

Schema
Elev och lärarschema finner ni på InfoMentor eller på skolans hemsida här.

Skadegörelse
Den elev som gör sig skyldig till skadegörelse kan bli ekonomiskt ersättningsskyldig.

Skolsköterska
Skolsköterska finns på skolan måndag till fredag klockan 8:00–16:00. Kontaktuppgifter finns här.

Skolledare
Rektor Leif Högström. Telefon 08-718 85 10, e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Hela skolledningen finns här.

Skolrestaurangen
Björknässkolan har en skolrestaurang i egen regi som tillagar skolmaten och mellanmål för fritids. Ni kan nå kökets husmor Raziye Arslan på telefon 08-718 85 28 eller e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. .

Sjukanmälan
Sjukanmälan ska göras via Shoolsoft, senast klockan 9.00, eller till respektive avdelning.

Vintergatans arbetslag: 718 82 12

Gula villan: 718 85 18

Pollux: 718 85 12

Castor: 718 85 13

Klockan: 718 85 98

Kärnhuset: 718 86 75

Speciallärare/specialpedagoger
För elever som har särskilda behov och behöver stöd och hjälp i olika ämnen och situationer har skolan ett arbetslag som består av speciallärare. Om en elev behöver speciellt stöd kan du ta kontakt med din mentor/klasslärare.

Studie- och yreksvägledare (SYV)
Länk till skolans SYV.

Städning
Städning i skolan sker enligt  kontrakt som skolan skrivit med ett städföretag. Skolan städas varje dag, klassrummen städas "skräpfria" varje dag och storstädas en gång i veckan. Toaletter och andra utrymmen såsom hemkunskap, slöjd, bild, gymnastiksal och omklädningsrum städas varje dag. I de fall vi allergiska elever har skolan möjlighet att beställa allergistädning.

Trivselregler
Elever och personal vid Björknässkolan har tillsammans skapat skolans trivselregler, här är ett utdrag kring densamma:

 • visa hänsyn och respekt
 • vara rädda om skolan och dess saker
 • använda ett vårdat språk och en trevlig samtalston
 • passa tider
 • hålla överenskommelser

Uthyrning
När du önskar hyra skolans matsal, aula eller idrottssalar efter klockan 17.00 kontaktas kommunens uthyrningscentral 08-718 80 00. Övrig uthyrning sköts av skolans expedition. Idrottsplatsen och ishall sköts helt av uthyrningscentralen.

Utvecklingssamtal
Läraren ska fortlöpande informera eleven och elevens vårdnadshavarae om elevens skolgång. Minst två gånger per läsår ska skolan erbjuda alla elever ett utvecklngssamtal där elev, föräldrar och pedagoger samtalar om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas.

Verksamhet och styrdokument
Till grund för skolans verksamhet ligger skollagen, skolförordningen, läroplan för grundskolan med de nationella kursplanerna, Nackas skolplan och skolverkets allmänna råd.

Värdesaker
Skolan kan inte ta ansvar för medförda värdesaker. Om elev trots allt behöver medföra saker av värde kan de lämnas in på expeditionen under skoldagen.

Åtgärdsprogram
Om en elev behöver särskilda stödåtgärder skall ett åtgärdsprogram upprättas. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att närvara vid utarbetandet av programmet.

 

InfoMentor

Inloggning vårdnadshavare här

Inloggning elever och personal här

Följ Björknässkolan på Facebook