Om Alphyddegruppen

 

Alphyddegruppen är belägen i västra Nacka i nära anslutning till Sickla köpkvarter och Nacka station.

Målgrupp
På Alphyddegruppen undervisas elever i skolår 6-9. Vi tar emot cirka 12 elever. Målet med verksamheten är att eleverna ska nå de nationella skolmålen samt utvecklas kognitivt och socialt. Verksamheten är utformad för elever med ett stort behov av struktur, individuella lösningar, hög personaltäthet och mindre sammanhang. Här erbjuds eleven lugn och ro och en trygg plats där den får möjlighet att nå skolans mål i sin takt och utifrån sina förutsättningar.

Förhållningssätt
Personalen på Alphyddegruppen har ett gemensamt förhållningssätt till eleverna. Vår grundsyn är att alla elever har rätt till undervisning utifrån sin förmåga och sina förutsättningar. Elevernas vårdnadshavare är jämte eleven våra viktigaste samarbetspartners.

Individanpassning
Skoldagen är individuellt anpassad utifrån placering i lokaler, arbetspassens längd och kognitiva innehåll samt gemensamma aktiviteter. Eleverna ges möjlighet att inom det lilla och trygga sammanhanget utmanas i små steg för att på så sätt utvecklas kognitivt och socialt. För några av eleverna erbjuds heldagsomsorg i skolans regi i form av frivillig verksamhet. Varje elev på skolan har ett utformat åtgärdsprogram som följs upp och utvärderas ca en gång i månaden eller efter behov tillsammans med elev och vårdnadshavare. Eleverna på skolan har anpassad studiegång och erbjuds i första hand 12 ämnen. Möjlighet att utöka antalet ämnen finns utifrån elevens förmåga.

Arbetssätt
Det dagliga schemat är indelat i arbetspass om 45 minuter. Eleven får direkt återkoppling på sin arbetsinsats vid passets slut. I slutet av varje vecka gör eleven en utvärdering av hur det gått. Vårdnadshavare får återkoppling på hur veckan har gått varje fredag eftermiddag.  I arbetet med de elever som behöver stöd i att komma till och från skolan använder vi verktyg som sociala medier, Skype, sms och telefonkontakt. Målet är att tillgodose elevens behov av undervisning men också att arbeta för en succesiv återgång till skolmiljön.

Samverkan
På skolan har vi pedagoger med bred erfarenhet av elever med behov av särskilt stöd. Personalen på skolan har tillgång till kompetens inom olika nätverk som utgörs av skolans elevhälsoteam socialtjänsten, barn- och familjeverksamheten, LSS, habiliteringen samt kontinuerlig handledning. Kompetensen inom nätverket används vid utformning av individanpassade lösningar för respektive elev.

På Alphyddegruppen ser vi att en tät kontakt mellan hem och skola samt andra aktuella aktörer är en förutsättning för att eleven ska få en lyckad skolgång. Vi återkopplar till vårdnadshavare samma dag kring frånvaro och eventuella incidenter.

Resa till och från skolan
Alla elever på skolan erbjuds busskort.

Kontaka oss
Åsa Selin Finberg, biträdande rektor
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
070-431 85 25